รายนามกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 ภาค

ผู้แทนภาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ชื่อ - สกุล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


  นนทบุรี

  สระบุรี

  ชลบุรี

  สมุทรสาคร

  ชัยภูมิ

  เลย

  ร้อยเอ็ด

  นครสวรรค์

  พิษณุโลก

  เชียงใหม่

  ภูเก็ต

  พัทลุง


  แพทยหญิงสุวรรณา   ไชยชุมศักดิ์

  นางวรสุดา   รัตนสุคนธ์

  นางสุภาพร   เทียนไชย

  นางชุติพร   วิจิตร์แสงศรี

  นางณัฏฐินีภรณ์   จันทรโณทัย

  นางนงค์นิตย์   เนียมศิริ

  ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์   ศิริมาศ

  นางสุกัญญา   ชุมอุปการ

  นางวัชรินทร์   จิตรวิเศษ

  นางสุดาภรณ์   สงวนสัตย์

  นางวันดี   วุ่นซิ้ว

  นางมะลิ   วงศ์กระพันธุ์

ข้อมูล  ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564