รายนามกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 ภาค

ผู้แทนภาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ชื่อ - สกุล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


  พระนครศรีอยุธยา

  ลพบุรี

  ชลบุรี

  ประจวบคีรีขันธ์

  นครราชสีมา

  เลย

  ร้อยเอ็ด

  นครสวรรค์

  พิษณุโลก

  เชียงใหม่

  ภูเก็ต

  สตูล


  แพทยหญิงสุวรรณา   ไชยชุมศักดิ์

  นางจุรีพร   โพธิ์ปภาพันธ์

  นางสุภาพร   เทียนไชย

  ผศ.ดร.นิศากร   สิงหเสนี

  นางณัฏฐินีภรณ์   จันทรโณทัย

  นางกุลทรัพย์   ชื่นโกสุม

  นางนงรัตน์   คงเกษม

  นางประภาวดี   สิงหวิชัย

  นางเนาวรัตน์   เอกภาพันธ์

  นางปัทมา   เอี่ยมสุวรรณ

  นางสิทธินีย์   ทวิพัฒน์

  นางกัญจนา   เกลี้ยงเกลา

ข้อมูล  ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562