รายนามกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 ภาค

ผู้แทนภาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ชื่อ - สกุล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12


  นนทบุรี

  ลพบุรี

  ชลบุรี

  ประจวบคีรีขันธ์

  นครราชสีมา

  เลย

  ร้อยเอ็ด

  นครสวรรค์

  พิษณุโลก

  ภูเก็ต

  สงขลา


  แพทยหญิงสุวรรณา   ไชยชุมศักดิ์

  นางจุรีพร   โพธิ์ปภาพันธ์

  นางสุภาพร   เทียนไชย

  ผศ.ดร.นิศากร   สิงหเสนี

  นางณัฏฐินีภรณ์   จันทรโณทัย

  นางกุลทรัพย์   ชื่นโกสุม

  นางนงรัตน์   คงเกษม

  นางประภาวดี   สิงหวิชัย

  นางเนาวรัตน์   เอกภาพันธ์

  นางสิทธินีย์   ทวิพัฒน์

  นางกัญจนา   เกลี้ยงเกลา

ข้อมูล  ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562