หน้ากรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 1
นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร
พระนครศรีอยุธยากรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
นางนภัสสร สุวรรณประทีป
สุพรรณบุรีกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 3
นางชุลีพร เตรัตน์
ตราดกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 4
นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นครปฐมกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 5
นางพรศรี ตรงศิริ
มหาสารคามกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 6
นางกรรณิกา กองฉลาด
ขอนแก่นกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 7
นางพัทธานันท์ ยังตรง
อุบลราชธานีกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 8
นางศิริรัตน์ ศิริมาศ
นครสวรรค์กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 9
นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต
น่านกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 10
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร
เชียงใหม่กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 11
นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว
ภูเก็ตกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12
นางดาเรศ จิตรัตน์
สงขลา