หน้ากรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 1
แพทยหญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์
นนทบุรีกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์
ลพบุรีกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 3
นางสุภาพร เทียนไชย
ชลบุรีกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 4
ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี
ประจวบคีรีขันธ์กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 5
นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นครราชสีมากรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 6
นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม
เลยกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 7
นางนงรัตน์ คงเกษม
ร้อยเอ็ดกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 8
นางประภาวดี สิงหวิชัย
นครสวรรค์กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 9
นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์
พิษณุโลกกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 10
นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์
เชียงใหม่กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 11
นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์
ภูเก็ตกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12
นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา
สงขลา