หน้ากรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 1
แพทยหญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์
นนทบุรีกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์
สระบุรีกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 3
นางสุภาพร เทียนไชย
ชลบุรีกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 4
ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี
ประจวบคีรีขันธ์กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 5
นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นครราชสีมากรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 6
นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ
เลยกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 7
นางยุพาภร วิฑูรย์
อุบลราชธานีกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 8
นางสุกัญญา ชุมอุปการ
นครสวรรค์กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 9
นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ
พิษณุโลกกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 10
นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์
เชียงใหม่กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 11
นางวันดี วุ่นซิ้ว
ภูเก็ตกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12
นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา
สงขลา