ลงทะเบียนอาสาสมัครสภากาชาดไทย

ช่วยปฏิบัติงานในภาวะโควิด-19

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สุขภาพร่างกายแข็งแรง


2. สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่กระทบกับงานหรือภารกิจประจำ