ที่มา

การจ้างงานคนพิการมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

Person

สมาคมธนาคารไทย

.

มีธนาคารสมาชิกเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 35
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ” โดยการจ้างเหมาบริการให้ทำงานกับสภากาชาดไทย แทนการ ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
คนพิการตามมาตรา 34

Person

สภากาชาดไทย

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

ในปี 2559 รับสมัครคนพิการให้ทำงานแก่สภากาชาดไทย
เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ
และเริ่มจ้างงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)

Person

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

.

มูลนิธิที่ทำงานประสานกับเครือข่ายที่ทำงาน
ด้านคนพิการและหน่วยงานที่มีภารกิจทางสังคม
ในระดับชุมชนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
เพื่อทำงานในชุมชน

รูปแบบการจ้างงาน

สภากาชาดไทยรับคนพิการเข้าทำงานในรูปแบบ "การจ้างเหมาบริการ" (จ้างปีต่อปี) ตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทผู้ว่าจ้าง  • ธนาคารและบริษัท
    (ให้การสนับสนุนเงิน)
  • สภากาชาดไทย
    (รับสมัครงาน)
  • คนพิการ

มาตรา 35

" ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทำงาน และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ "

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

จัดส่งเอกสารรายเดือนเพื่อเบิกเงิน

เมื่อได้จัดทำสัญญาแล้ว ในแต่ละเดือนคนพิการจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. ใบส่งมอบบริการ
2. บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
3. ใบรายงานผลการทำงาน

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

ก่อนสิ้นปีทำสัญญาใหม่

เนื่องจากเป็น "การจ้างเหมาบริการ" ดังนั้น คนพิการทุกคนต้องดำเนินการสมัครงาน คัดเลือก และทำสัญญาใหม่ทั้งหมด

ขั้นตอนการจ้างงาน

ธนาคารที่ให้การสนับสนุน

ที่ รายชื่อ
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
7 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
8 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9   +  บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (TNS)
10   +  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
11   +  บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
12   +  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
13   +  บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
14   +  บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
15 ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
16 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
17   +  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
18   +  บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
19 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
20 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
21   +  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
22 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
23 ธนาคารแห่งประเทศไทย

กำหนดการรับสมัคร

โดยแบ่งผู้สมัครเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ผู้สมัครรายเก่า

ผู้ที่ผ่านการทำสัญญาแล้ว


ระยะเวลา รายละเอียด
ตุลาคม สภากาชาดไทยประกาศรับสมัคร คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ทำงานในปีถัดไป
พฤศจิกายน สภากาชาดไทยจัดทำสัญญาจ้าง
ธันวาคม สภากาชาดไทยจัดส่งสัญญาจ้างไปยังธนาคารผู้ว่าจ้าง
มกราคม
ปีถัดไป
คนพิการเข้าปฏิบัติงานให้กับสภากาชาดไทย

ขั้นตอนการสมัครงาน

ขั้นตอน การดำเนินงาน
1
สมัครงาน
คนพิการ : ศึกษาข้อมูลการจ้างงานในเว็บไซต์ แล้วคลิกเมนู "สมัครงาน"
2
สัมภาษณ์งาน
คนพิการ : คลิกเมนู "เข้าสู่ระบบ" เพื่อ Login -> คลิกเมนู "ติดต่อสอบถาม" แล้วโทรนัดสัมภาษณ์ และสอบถามข้อมูลต่างๆ
หน่วยงานที่สมัคร : แจ้งผลการสัมภาษณ์ ว่ารับเข้าทำงานได้ทันที หรือขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้ก่อนแล้วรอการติดต่อกลับในภายหลัง
3
รอตรวจสอบข้อมูล
ก่อนทำสัญญา
หน่วยงานที่สมัคร : แจ้งความประสงค์กับสภากาชาดไทยว่าจะรับคนพิการเข้าทำงาน
สภากาชาดไทย : ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสมัครงาน
คนพิการ : รอหน่วยงานที่สมัครติดต่อกลับเพื่อทำสัญญาจ้าง
4
พิมพ์รายงาน
และจัดส่งเอกสาร
สภากาชาดไทย : แจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่สมัคร
หน่วยงานที่สมัคร : แจ้งให้คนพิการดำเนินการทำสัญญาจ้าง
คนพิการ : ติดต่อหน่วยงานที่สมัครเพื่อทำสัญญาจ้าง
หน่วยงานที่สมัคร : จัดส่งเอกสารสัญญาจ้างมายังสภากาชาดไทย
5
ทำสัญญาเรียบร้อย
สภากาชาดไทย : ตรวจสอบสัญญาจ้าง แล้วนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คนพิการ : เข้าปฏิบัติงานตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง และจัดทำเอกสารปฏิบัติงานทุกเดือน
หน่วยงานที่สมัคร : ลงนามรับรองในเอกสารการปฏิบัติงาน และนำส่งสภากาชาดไทยทุกเดือน

เอกสารที่ต้องใช้

ที่ รายการ จำนวน ช่วง
1 ใบสมัครงาน 1 ชุด สมัครงาน - สัมภาษณ์
2 แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 5 ชุด


ทำสัญญา

3 หนังสือยืนยันการแสดงสิทธิคนพิการ 5 ชุด
4 สัญญาการจ้างเหมาช่วงงาน 5 ชุด
5 สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา 5 ชุด
6 สำเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) 5 ชุด
7 สำเนาสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ 5 ชุด
8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ชุด
9 สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
10 รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป
11 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 5 ชุด
12 สำเนาใบสมรส 5 ชุด
13 สำเนาใบรับรองการทำงาน หรือลาออกจากงาน 1 ชุด

คำถามที่พบบ่อย

ใบรับรองเงินเดือน

ผู้ว่าจ้างไม่สามารถออกใบรับรองเงินให้ได้ เนื่องจากเป็นการจ้างแบบเหมาบริการ
แต่หน่วยงานที่สังกัดนั้นสามารถออกหนังสือรับรองการทำงานให้ได้

การขอลาออก

ต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้สภากาชาดไทยทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน

การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ

เฉลี่ยต่อเดือน 9,XXX บาท
(ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ)

การทำสัญญา

จะต้องทำทุกปี โดยจะต้องมีการยื่นใบสมัคร คัดเลือก แล้วถึงทำสัญญา

สมัครแล้วได้ทำงานเลยไหม

ต้องสอบถามหน่วยงานที่สมัครว่ามีอัตราว่างหรือไม่ หากยังไม่ว่างให้สัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนไว้ก่อนแล้วรอการติดต่อกลับ

สวัสดิการ

ผู้พิการนั้นมีสิทธิหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการ (ท.๗๔) อยู่แล้ว จึงไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ

การลาคลอด

สามารถขอลาคลอดได้
ตามดุลพินิจของหน่วยงานที่สังกัด

เมื่อสมัครงานออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ให้ Login เข้าสู่ระบบ และคลิกเมนูติดต่อสอบถาม แล้วนำเบอร์โทรหน่วยงานที่ได้สมัครไว้ ไปติดต่อผู้ประสานงานเพื่อนัดสัมภาษณ์