ข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้างงาน

คนพิการจะต้องมีคุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2. คนพิการทุกประเภท
3. สามารถมาทำงานกับสภากาชาดไทย/กิ่งกาชาดอำเภอได้เต็มเวลา ที่กำหนด
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ
6. ถ้าใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS - Office (Word/Excel) จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถอุทิศตนทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน
8. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9. ผู้พิการต้องไม่ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนในปีนั้นๆ ที่สมัครงาน ในการได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงาน (มาตรา 33) หรือสนับสนุนอาชีพ (มาตรา 35)

เงื่อนไขการจ้างงาน

1. ผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าจ้างรายเดือนให้กับคนพิการ
2. ผู้รับจ้าง ได้แก่ คนพิการ ตกลงให้บริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดสภากาชาดไทย (ปฏิบัติงานให้สภากาชาดไทย)
3. สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานให้คนพิการ
4. คนพิการจะไม่ใช้สิทธิซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นอีกโดยเด็ดขาด หากปรากฏในภายหลังว่าได้ใช้สิทธิซ้ำ คนพิการยินยอมให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย และคนพิการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้างงานแล้ว

และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด