เงื่อนไขการลงข่าววารสารกาชาดสัมพันธ์
 
1. ขอความความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอที่ "ยังไม่มีข่าวกิจกรรมลงวารสาร" กรุณาแจ้งความประสงค์จองพื้นลงข่าวได้ 2 ช่องทาง คือ
    - Facebook กลุ่มสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
    - โทรศัพท์ 02-256-4043 ติดต่อ กรินทร์(นีฟ) หรือนพพล(เอ๋)
 
2. การลงข่าวในวารสารกาชาดสัมพันธ์ 1 ปักษ์ ลงกิจกรรมได้ 12 ข่าวเท่านั้น
 
3. ขอให้ท่านตรวสอบข้อมูลในหน้าแรกในช่อง ไม่มีกิจกรรมลงวารสาร หากพบข้อมูลเหล่าหรือกิ่งของท่าน ให้ท่านสำรวจกิจกรรมของท่านที่ทำมาแล้ว และดูในรายงานวารสารว่า
มีการจองเต็มแล้วหรือไม่ หากยังไม่เต็มให้ติดต่อขอจองพื้นที่ลงข่าวตามช่องทางที่กำหนด โดยขอให้ท่านต้องส่งข่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนดของวารสารฉบับนั้นๆ
 
4. หากท่านได้จองพื้นที่ลงข่าวแล้ว แต่ส่งไม่ทันตามที่กำหนด ทางเราขอจะใช้สิทธิ์เลือกข่าวจากเหล่าหรือกิ่งอื่นที่พร้อมลงก่อน ส่วนข่าวของท่านจะขอนำไปลงในฉบับถัดไป
 
5. การลงข่าวในวารสารนี้ขอให้ท่านปฏิษัติตามข้อตกลง การส่งภาพกิจกรรมลงเว็บไซต์และวารสาร อย่างเคร่งครัดเพื่อที่ข่าวของท่านจะได้ถูกนำไปเผยแพร่
 
6. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการจองข่าว