ปฏิทินการดำเนินงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม ขั้นตอน
1 ภายในเดือนมิถุนายน  นำเสนอแผนงาน/โครงการ ทั้งปีงบประมาณ 1
2 ภายในวันที่ 15 มกราคม  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 2
3 ภายในวันที่ 15 เมษายน  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
4 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
5 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
6 16 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน  กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพรวบรวมจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
 
 
ขั้นตอนที่ 1 :  นำเสนอแผนงาน/โครงการ ทั้งปีงบประมาณ
 
1. คลิกดาวน์โหลดแบบรายงาน
แบบรายงานแผนงาน-โครงการ สล.วน.01 - Ms Word.doc
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ สล.วน.02 - Ms Word.doc
 
2. กรอกข้อมูลลงในรายงานแล้วจัดส่งเอกสารมายังสภากาชาดไทยได้ 2 ทาง ดังนี้
     2.1 ทาง E-mail : Chapterplan@gmail.com
     2.2 ทางหมายเลขโทรสาร 02 – 256 – 4044 หรือ 02 – 252 – 1688
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2  :  นำเสนอแผนงาน/โครงการที่ได้ทำไว้ในไตรมาส 1 - 4
 
1. คำอธิบายรายละเอียดหน้า "รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม"
 
 
 
 
2. ให้คลิกชื่อเหล่ากาชาดจังหวัดของตนเอง จะปรากฎหน้า "รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม"
 
 
 
 
3. เมื่อคลิกรูปภาพหรือปุ่มพิมพ์รายงานแล้ว จะแสดงหน้าแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
 
 
 
 
4. ให้คลิกที่เมนู File และคลิกที่เมนู Print
 
 
 
 
5. คลิกที่เมนู Print เพื่อออกรายงาน
 
 
 
 
6. ให้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานลงในรายงาน
 
 
7. ทำหนังสือนำส่งไปยังสภากาชาดไทย โดยให้ท่านนายกเหล่ากาชาดลงนาม