หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 282,500 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. หนึ่งกำลังใจ ช่วยผู้ประสบสาธารภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,175,000 
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ให้การสงเคราะห์ โครงการ จ.เคลื่อนที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 450,000 
(1)
  5. ให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 595,000 
(1)
  6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 40,000 
(1)
  7. สนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการสากล 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 30,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  8. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
  9. หลักสูตรงานบริการโลหิต วันที่ 28 พฟษภาคม 2562 ณ ศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4