หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รณรงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รณรงค์บริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 170,000 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 253,200 
(1)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. เยี่ยมผู้ยากไร้ (มอบรถวีลแชร์ และถุงยังชีพ) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  5. โครงการยิ้มสวยเสียงใส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  6. มอบของขวัญวันเด็กแด่น้องผู้ยากไร้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 40,000 
(1)
  7. ปันน้ำใจแด่น้องผู้พิการของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  8. ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง และผู้พิการยากไร้ในชุมชน ของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 120,000 
(1)
  9. มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 40,000 
(1)
  10. มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 330,000 
(1)
  11. ห่วงใยใส่ใจผู้ป่วยอยากไร้ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 74,787 
(2)
  12. สำรองจ่ายค่าเดินทาง ค่าอาหาร ในโครงการยิ้มสวยเสียงใส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  13. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  14. จิตอาสาเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 30,000 
(1)
  15. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4