หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รณรงค์ให้คนมาบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 40,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. เกี่ยวกับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,800,000 
(1)
(3)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,770,000 
(2)
  5. หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และรักษาสัตว์ ทุกวันจันทร์ ณ พระตำหนักจักรีบงกช 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,770,000 
(1)
  6. มอบแว่นสายตากาชาด 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,770,000 
(1)
  7. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,770,000 
(1)
  8. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน (พิการ ยากไร้) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,770,000 
(1)
  9. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาตามโครงการพระราชดำริ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  10. กาชาดสานฝันให้น้องปั่นไปเรียน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,770,000 
(1)
  11. กาชาดห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,770,000 
(1)
  12. มอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,770,000 
(1)
  13. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  14. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
  15. หลักสูตรบรรเทาภัยพิบัติ วันที 10 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  16. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4