หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตา อวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 25,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 225,000 
(1)
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 250,000 
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วย ผูัพิการ ผู้ยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  5. ดำเนินตามโครงการในพระราชดำริ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  6. วันเด็กแห่งชาติ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  7. รณรงค์การกำจัดขยะและการลดการใช้ถุงพลาสติก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  8. ฉีดวัดชีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  9. ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  10. มอบทุนการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  11. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
  12. หลักสูตรผู้สูงอายุ (การดูแลผู้สูงอายุ) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพระศรีอยุธยา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  13. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4