หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. กิจกรรมออกหน่วยบริการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. กิจกรรมออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 150,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. กิจกรรมการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 1,000,000 
(5)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. สงเคราะห์มอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 220,000 
(1)
  5. กาชาดเยี่ยมบ้านช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 180,000 
(3)
(1)
  6. ยิ้มสวยเสียงใสฯ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 30,000 
(1)
  7. ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 847,000 
(3)
  8. ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
  9. ดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ห้องสุชา ) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(3)
  10. เยี่ยมและเลี้ยงอาหารผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงลพบุรี 1 ต.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
  11. สร้างยิ้ม ส่งสุข ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
  12. กาชาดปันน้ำใจ (มอบทุนการศึกษา)ให้นักเรียนผู้ยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
  13. รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนชนบท สภากาชาดไทย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
  14. กาชาดปันน้ำใจ (มอบทุนการศึกษา) ให้เด็กพิการซำ้ช้อน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  15. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
(1)
  16. หลักสูตรบรรเทาภัยพิบัติ วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  17. พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย"หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ" 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  18. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4