หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. การรณรงค์จัดหาผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. สนับสนุนสุขภาพผู้บริจาคโลหิตภาพหลังบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 90,000 
(1)
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 574,600 
(3)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 600,000 
(1)
(1)
  5. กาชาดสิงห์บุรี มอบดวงตาสดใสผู้สูงวัย ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 168,000 
(1)
  6. ซ่อมแซมบ้านเพื่อพัฒนาตุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(1)
  7. ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 670,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  8. หลักสูตรงานบริการโลหิต วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  9. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4