หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. การรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. การออกรับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติต่างๆ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 350,000 
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,200,000 
(5)
(1)
  5. กาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2561 ต่อเนื่อง 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 4,250,000 
(1)
  6. กาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ต่อเนื่อง 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 4,800,000 
(1)
  7. เหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ในจังหวัดระยอง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 970,000 
(1)
  8. รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่ิอนที่ สภากาชาดไทย ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  9. หลักสูตรบรรเทาภัยพิบัติ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4