หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตา อวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 262,100 
(4)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. รถจักรยานให้น้อง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 216,000 
(1)
  5. แว่นสายตาผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  6. หยดน้ำใจคนชรา 1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61 67,200 
(1)
  7. กาชาดเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 400,000 
(1)
  8. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี แต่ยากจน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 500,000 
(1)
  9. รถจักษุศัลยกรรมเคลื่ิอนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
(1)
  10. ถุงยังชีพผู้ยากไร้ (ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 360,000 
(1)
  11. กาชาดห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 100 ปี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 90,000 
(1)
  12. "สร้างบ้านกาชาดเทิดพระเกียรติ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
  13. "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ" ก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ต.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
  14. "ซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,000,000 
(1)
  15. เยี่ยมคนไข้และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  16. ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้พิการและอื่นงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 711,250 
(1)
  17. กาชาดห่วงใยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  18. กาชาดปันน้ำใจห่วงใยผู้ต้องขัง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 250,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  19. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
(5)
  20. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 75,000 
(1)
  21. อบรมจิตอาสาสภากาชาดไทย หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  22. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4