หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 30,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. การพัฒนางานให้บริการบริจาคโลหิตทั้งใจและนอกสถานที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 470,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราเคลื่อนที่เชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 500,000 
(1)
(4)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยแบบรอบด้าน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,675,000 
(7)
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  5. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
  6. หลักสูตรการปฐมพยาบาล วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  7. หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 13-14,18 และ 19 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  9. หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 13,14,18 และ 19 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4