หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. "1 คนให้ หลายคนรับ : ความดีที่ไม่สิ้นสุด" ปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. ให้โลหิตให้ชีวิต : การให้ไม่มีที่สิ้นสุด ปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 450,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีห่วงใยผู้ประสบสาธารณภัย ปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 400,000 
(3)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ออกหน่วยเพื่อการสังคมสงเคราะห์ออกตรวจเยียมผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ประสบสาธารณภัย และ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 500,000 
(4)
  5. กำลังใจแก่เด็กยากไร้ในชนบทของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
  6. กาชาดดูแลห่วงใยผู้ป่วยยากไร้และขาดแคลน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  7. กาชาดปราจีนบุรี บำบัดทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพาแก่ผู้ยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 250,000 
(4)
  8. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
  9. เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีดูแลสุขภาพฟันดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาชาดไทย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  10. รถตัดแว่นเคลื่ิอนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดปราจีนบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  11. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
  12. หลักสูตรผู้สูงอายุ วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  13. หลักสูตรผู้สูงอายุ วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่1 ณ หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  14. หลักสูตรผู้สูงอายุ วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่2 ณ หอประชุมจตุรมิตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  15. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4