หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาตดวงตา และอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 30,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. กิจกรรมออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 10,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. กิจกรรมการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 220,000 
(1)
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. สงเคราะห์มอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,400,000 
(3)
(3)
  5. จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 10,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  6. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(3)
(2)
  7. พัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรงานบริการโลหิต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4