หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(3)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. สร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 64 พรรษา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  5. กิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  6. กิจกรรมให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฏรที่ทุกยากเดือดร้อน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  7. ดำเนินตามโครงการในพระราชดำริ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนทุนมูลนิธิต่างๆ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  8. มอบครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  9. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4