หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รณรงค์และออกหน่วยรับบริจาคดวงตา และรับบริจาคอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
(1)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รณรงค์และออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 400,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. มอบอาหาร น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,000,000 
(1)
(5)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ซ่อมแซมและสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  5. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน และการสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,840,000 
(1)
(5)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  6. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
(1)
  7. หลักสูตร การให้ความรุ้เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่1 วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  9. พีธีเหรียญสภากาชาดไทย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  10. อบรมอาสายุวกาชาดหลัดสูตรพื้นฐานยุวกาชาดฯ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 51,000 
(1)
  11. อบรมเชิงปฎิบัติการสมาชิกสภากาชาดไทย จังหวัดชัยภูมิ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 180,000 
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4