หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. การประชาสัมพันธ์การรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 56,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. การพัฒนางานการให้บริการบริจาคโลหิตทั้งในและนอกสถานที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 140,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,200,000 
(1)
(4)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 502,500 
(5)
  5. ทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดบึงกาฬ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 120,000 
(1)
  6. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพัฒนาการล่าช้า ในจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 121,300 
(1)
  7. สงเคราะห์ที่นอนลมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ในจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 120,000 
(1)
  8. ด้วยรักห่วงใยให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
  9. ปั่นเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดบึงกาฬ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 120,000 
(1)
  10. พัฒนาการเด็กล่าช้า ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  11. หลักสูตรการบริการโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
  12. หลักสูตรปฐมพยาบาล 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
  13. การดูแลคนเองของผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  14. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  15. ยุวกาชาดนอกโรงเรียน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  16. อบรมแกนนำจิตอาสาระดับจังหวัด ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4