หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. คนขอนแก่นร่วมใจบริจาคดวงตาและอวัยวะเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 30,000 
(1)
(1)
  2. จัดพวงหรีดเคารพศพผู้บริจาคดวงตา/อวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  3. คนขอนแก่นใจอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,000,000 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  4. กาชาดใสใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 3,000,000 
(3)
(1)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  5. หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 500,000 
(2)
(1)
  6. โครงการพระราชดำริ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 135,000 
(1)
(1)
  7. กาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(1)
  8. กาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 635,000 
(1)
  9. กาชาดร่วมกับหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสตให้แก่ผู้ป่วยในฟื้นที่จังหวัดขอนแก่น 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 205,000 
(1)
  10. กาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนตาบอด 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 292,000 
(1)
  11. กาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  12. การเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางขอนแก่น 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  13. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  14. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4