หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. บริจาคดวงตาและอวัยวะส่วนต่างๆ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 20,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. การรับบริจาคโหลิต ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 350,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,566,500 
(3)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. เยี่ยมยามถามไถ่ ห่วงใยผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/พระภิกษุ/ราษฎรยากจน/ผู้พิการ/ผู้ต้องขัง และ นักเรียนยากจน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  5. เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(2)
  6. สายใยรักจากใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุและนักเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดและอาสากาชาด 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4