หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รณรงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 584,000 
(1)
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,680,000 
(5)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. กิจกรรมโครงการบำบัด ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและสงเคราะห์ผู้พิการ,ผู้ยากไร้/และ เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 500,000 
(1)
  5. เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
  6. เยี่ยมยามถามไถ่จากใจกาชาด 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 288,000 
(1)
  7. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
  8. สร้างบ้านให้คนยากจน/ต่อเติม ซ่อมแซมบ้านให้คนยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  9. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
  10. หลักสูตรบรรเทาภัยพิบัติ วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4