หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา ตามอำเภอ หน่วยงาน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  3. รับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
(1)
  4. วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลลำปาง วันที่ 14 มิ.ย. 62 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  5. สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 340,000 
(3)
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  6. เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ นักเรียนยากจนในจังหวัดลำปาง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 230,000 
(5)
  7. หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 650,000 
(1)
  8. จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(1)
  9. แว่นสายตาเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  10. กาชาดปันน้ำใจ มอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2562 (ผ้าห่ม) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  11. หลักสูตรการปฐมพยาบาล วันที่ 23,24,25 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร เกาะคาและวังเหนือ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  12. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4