หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตา และอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  2. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 20,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  3. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและกิจกรรมเกี่ยวกับงานบริการโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  4. บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยของประชาชนในฟื้นที่จังหวัดน่าน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 640,000 
(4)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  5. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 100,000 
(1)
  6. ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(2)
  7. ติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ในพระบรมวงค์ศานุวงศทุกพระองค์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
  8. เยี่ยมติดตาม ช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ในพระบรมวงศ์ทุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  9. มอบแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 150,000 
(1)
  10. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  11. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  12. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4