หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตา และอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. การดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยผู้บริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 250,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 343,000 
(6)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและเยาวชน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 280,000 
(1)
(2)
  5. การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  6. ดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ทางสังคม 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  7. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
(1)
  8. หลักสูตรบรรเทาภัยพิบัติ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 2 รุ่น ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ถนนเทศา 1 ตำบลในเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  9. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
(1)
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4