หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รณรงค์ให้คนมาบริจาคดวงตา อวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 420,000 
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 850,000 
(1)
  5. เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 850,000 
(1)
  6. ให้การสังคมสงเคราะห์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 850,000 
(1)
(1)
  7. มอบเงินสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 850,000 
(1)
  8. ช่วยเหลือเด็กพิการ/ปากแหว่ง เพดานโหว่ เพื่อเป็นค่าเดินทางไปรักษา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  9. ให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 850,000 
(1)
  10. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 850,000 
(1)
  11. ส่งน้องไปโรงเรียน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 506,800 
(1)
  12. เยี่ยมผู้พิการทางสายตามองไม่เห็นโดยมอบเงินช่วยเหลือพร้อมมอบ เครื่ออุปโภค บริโภค 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  13. มอบถุงยังชีพให้ราษฎรยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  14. มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันในวันสูงอายุแห่งชาติ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 850,000 
(1)
  15. มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าช๊อต ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 850,000 
(1)
  16. เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีในพื้นที่ ตำบลไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 850,000 
(1)
  17. มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ นักเรียนที่พักประจำ ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  18. มอบถุงยังชีพให้ราษฎรยากไร้ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  19. ร่วมเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ ผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำกลางตาก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  20. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  21. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4