หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 250,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารภัย ทั้งภัยหนาว ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 400,000 
(2)
(1)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 500,000 
(5)
  5. ส่งมอบชุดยาสามัสประจำบ้านปลอดภัย จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 77,000 
(1)
  6. บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจเพื่อผู้ยากไร้ เมืองสองแคว ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 2,700,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  7. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
  8. หลักสูตรงานบริการโลหิต วันที่ 17 พฤภษาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  9. หลักสูตรผู้สูงอายุ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4