หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. ดวงตา อวัยวะ เพื่อต่อชีวิตให้เพื่อมนุษย์ 1 ต.ค. 61 ถึง 0 30 100,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. โลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 70,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 480,000 
(1)
(5)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 600,000 
(7)
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  5. หลักสูตรงานบริการโลหิต วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ซันไชน์ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเเดนซ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  6. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
(3)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4