หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. การรณรงค์จัดหาผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 80,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 420,000 
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 360,000 
(3)
  5. โครงการแว่นนี้เพื่อผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 120,000 
(1)
  6. ปันน้ำใจให้ผู้ยากไร้ มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 150,000 
(1)
  7. กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 699,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  8. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  9. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  10. หลักสูตรงานบริการโลหิต วันที่ 14 มี.ค. 62 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4