หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 175,000 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 510,000 
(1)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. กาชาดห่วงใยผู้สูงวัยศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 70,000 
(1)
  5. กาชาดใสใจดูแลผู้สูงวัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 70,000 
(1)
  6. ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 175,000 
(1)
  7. ยิ้มสวยเสียงใส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
  8. ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 70,000 
(2)
  9. ช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้พิการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 55,000 
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4