หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. ออกรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 10,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 90,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 500,000 
(1)
(1)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุยากไร้ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 658,000 
(2)
(1)
  5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในหมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 100,000 
(1)
  6. เลี้ยงอาหารเด็ก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  7. ตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 12,000 
(1)
  8. ปรับปรุงซ่อมแซ่มที่พักอาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ของเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,635,000 
(1)
  9. เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 40,000 
(1)
  10. มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 302,000 
(1)
(1)
  11. น้ำพระทัยพระราชทานฯ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 40,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  12. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
  13. หลักสูตรผู้สูงอายุ วันที่ 2-4 เมษายน 2562 รุ่่นที่1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหอประชุม ที่ว่าการอำเภอบางเลน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  14. หลักสูตรผู้สูงอายุ วันที่ 1 พฤษาคม 2562 รุ่่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหอประชุม ที่ว่าการอำเภอบางเลน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  15. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4