หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. ประชาสัมพันพันธ์การรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 5,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 0 03 6,900 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก และผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 80,000 
(3)
(1)
  5. แว่นสายตาเพื่อพระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้ยากไร้ และนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาที่ยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 180,000 
(1)
(1)
  6. เรื่อกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร(รักษนาวา) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(3)
  7. กาชาดให้การสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 50,000 
(3)
(1)
  8. จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  9. สร้างและซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
(1)
  10. มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 530,000 
(1)
  11. น้ำพระทัยพระรราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  12. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
(5)
  13. หลักสูตรบรรเทาภัยพิบัติ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร จัังหวัดสมุทรสาคร 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  14. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  15. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอน กิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 357 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4