หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 40,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 150,000 
(1)
(1)
  3. บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพ้นปีหลวง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 30,000 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  4. ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(2)
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  5. แจกถุงยังชีพแก่ผู้พิการ ผู้ประสบภัย ผู้สูงอายุที่ไม่มีหน่วยงานใดดูแล 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 500,000 
(1)
(4)
  6. สงเคราะห์ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 410,000 
(1)
(1)
  7. เยี่ยมเยียนผู้ป่วย/นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  8. เติมพลัง วันสดใส เพื่อเด็กไทย ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 60,000 
(1)
  9. วันผู้สูงอายุและวันครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำ 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  10. ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 100 ปี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  11. กาชาดรวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  12. "กาชาดใส่ใจช่วยเหลือ เกื้อหนุนทุนการศึกษา" ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 117,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  13. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  14. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  15. ขยายการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสภากาชาดไทย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4