หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 10,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. การบริจาคโลหิตประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 130,000 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 240,000 
(1)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 415,000 
(5)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  5. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  7. อาสายุวกาชาด/ยุวกาชาด ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 500,000 
(1)
  8. (เสริมทักษะกลุ่มเป้าหมายเดิมของปี 61) หลักสูตรการดูแลตนเองผู้สูงอายุ วันที่ 7 ม.ค. 62 ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 254,000 
(1)
  9. "หลักสูตรการดูแลผุ้สูงอายุ" รุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชบุรี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4