หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบศีรีขันธ์รับบริจาคโลหิตประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 300,000 
(3)
(1)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ให้การสังคมเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,323,600 
(4)
(1)
  5. เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 450,000 
(3)
  6. เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 11,000 
(1)
(3)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  7. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
(3)
  8. หลักสูตรงานบริการโลหิต วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ สโมสรอ่าวมะนาว กองบิน 5 อ.เมืองประจวบสีรีขันธ์ จ.ประจวบสีรีขันธ์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  9. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4