หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รณรงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 400,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. กาชาดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 530,500 
(2)
(1)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(2)
(1)
  5. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 30,000 
(1)
  6. ช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  7. จัดเลี้ยงอาหารแก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 60,000 
(1)
  8. สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 100 ขึ้นไป 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 150,000 
(1)
  9. การจัดเลี้ยงอาหารแก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 40,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  10. หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4