หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. งานรณรงค์จัดหาผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 10,000 
(2)
  2. การรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  3. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 270,000 
(1)
  4. โครงการรับบริจาคโลหิตในวันสำคัญต่างๆ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 210,000 
(1)
  5. งานรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 10,000 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  6. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัย/มอบเงินช่วยเหลือ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 490,000 
(3)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  7. เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 350,000 
(3)
  8. บ้านกาชาดสงเคราะห์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 700,000 
(2)
  9. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้พิการ ออกหน่วยร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนละ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 318,525 
(2)
  10. เยี่ยมเด็กในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 10,000 
(1)
  11. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(1)
  12. กิจกรรมวันเด็ก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  13. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4