หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 10,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 56,000 
(1)
  5. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 20,000 
(1)
  6. เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 130,000 
(3)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
  8. ร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่องการสร้างเสริมสมรรถนะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4