หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. งานรณรงค์จัดหาผู้บริจาคอวัยวะ และดวงตา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 150,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และงานรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 120,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,300,000 
(4)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,500,000 
(5)
  5. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 450,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  6. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4