หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รณรงค์และรับบริจาคอวัยวะและดวงตา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. รณรงค์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(1)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
(4)
  5. วันเด็กแห่งชาติ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  6. เยี่ยมเด็กกำพร้าสึนามิ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  7. เยี่ยมผู้ป่วยโครงการยิ้มสวยเสียงใส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  8. รักษาฟันผุ(ให้ผู้ยากไร้ ผู็ด้อยโอกาส และเด็กต่างด้าว) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  9. น้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กออทิสติก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  10. น้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารให้แก่ ผู้ต้องขังชายและหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  11. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
  12. หลักสูตรผู้สูงอายุ วันที่ 23-25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง(มหาวิทยาราชภัฎ สวนสุนันทา) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  13. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4