หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. ทำดี ทำง่ายด้วยการบริจาคดวงตา และอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 619,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. ทำดี ทำง่ายด้วยการบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 619,000 
(2)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 640,000 
(3)
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. กรบูรณการหน่วยงานภาคีภาคสังคมเพื่อการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ให้คนสงขลา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 640,000 
(1)
  5. สงเคราะห์ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 150,000 
(1)
(1)
  6. เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 150,000 
(1)
  7. เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 150,000 
(1)
  8. ยิ้มสวย เสียงใส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 20,000 
(1)
  9. วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
  10. เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและเยาวซน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(4)
  11. น้อมจิตศรัทธา เยี่ยมพระอาพาธ และพระสูงอายุ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  12. ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  13. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ห่วงใยสุขภาพ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  14. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ห่วงใยสุขภาพ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  15. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
  16. ส่งเสริมศักยภาพภาคีพัฒนาอาสากาชาด ยุวกาชาด 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
  17. หลักสูตรงานบริการโลหิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  18. หลักสูตรสภากาชาดไทย วันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  19. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4