หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตา และอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 0
(1)
  3. อบรมให้ความรู้กับหน่วยงานผุ้ประสานด้านการจัดหาโลหิต 10 ม.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 10,000 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  4. มอบเครื่องอุปโภคฯบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 450,000 
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  5. ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 450,000 
(1)
  6. มอบทุนการศึกษาเด็กฐานะยากจนแต่เรียนดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 150,000 
(1)
  7. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และเด็กอย่างรอบด้าน (โครงการแจกแว่นตา ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้มีสายตาปกติ) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 186,500 
(1)
  8. การบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 60,000 
(1)
  9. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 60,000 
(1)
  10. เยี่ยมเยียนช่วยเหลือนักเรียนในพระราชนุเคราะห์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 25,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  11. จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย (หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มี.ค. 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  12. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  13. ให้ความรู้และอุคมการณ์หลักการกาชาดจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 160,000 
(1)
  14. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4