หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 40,000 
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต (นอกสถานที่ตามหน่วยงานราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 270,000 
(1)
  3. วาระกาชาดจังหวัดตรัง (ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากอำเภอ 10 อำเภอตามวาระกาชาดจังหวัดตรัง) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  4. วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 (ทำการประชาสัมพันธ์ และรับจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  5. กาชาดห่วงใย ปันน้ำใจให้ผู้ประสบภัย (มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดธารน้ำใจ และแจกอาหารและเครื่องดื่ม) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 350,000 
(3)
  6. กาชาดตรัง สร้างรอยยิ้มผู้ประสบภัย (มอบเงินช่วยเหลือและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัย) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  7. กาชาดห่วงใย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส (เยี่ยมราษฎรที่เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ คนพิการ และผู้สูงอายุ) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 180,000 
(3)
  8. เยี่ยมผู้สูงอายุ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 (มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดธารน้ำใจแก่ผู้สูงอายุ) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 620,000 
(1)
  9. ดวงตาสดใส ด้วยแว่นสายตา (มอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(1)
  10. เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 1 ต.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 50,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  11. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
  12. หลักสุตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่1 วันที่ 23-25 เมษายน 2562 ณ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  13. หลักสุตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่2 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  14. โครงการรอบรู้เรื่องรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
  15. จัดโครงการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของจิตอาสาและสร้างเครือข่ายการบริหารระดับอำเถอ วันที่ 18,21,26 มิ.ย 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  16. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4