หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. จัดกิจกรรมรับบริจาดดวงตาและอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิด 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 250,000 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และธรณีพิบัติ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 500,000 
(2)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 354,000 
(1)
  5. สนับสนุนกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 290,000 
(2)
  6. สงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือนร้อนและผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 494,500 
(2)
  7. สร้างบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,130,000 
(1)
  8. ช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 30,000 
(1)
  9. สงเคราะห์ช่วยเหลือครอยครัวนางอรวรรณ เกื้อเส้ง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 32,000 
(1)
  10. สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ทุกข์ยาก เดือดร้อน 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 97,500 
(2)
  11. เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์,ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ,ทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย (สึนามิ) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 69,000 
(1)
  12. ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 113,000 
(1)
  13. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด อาสากาชาดและจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 150,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  14. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(4)
  15. ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  16. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4