หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. กิจกรรมวันบริจาควงตา และอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามแผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 846,000 
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว และอื่นๆ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,000,000 
(4)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อปวงประชา" ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 1,000,000 
(5)
  5. บูรณการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(6)
  6. วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 126,000 
(2)
  7. เยี่ยมนักเรียนยากจน พร้อมมอบชุดและรองเท้านักเรียนใหม่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 375,000 
(1)
  8. เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 5,000 
(1)
  9. ศักยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 30,000 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  10. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(5)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4