หมายเหตุ  :  อธิบายรูปภาพ " สถานะโครงการ "  

ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการตามเป้า  พื้นหลังสีเทา คือ โครงการไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการแต่เกินเป้า  
ยกเลิกโครงการ เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่ถึงเป้า  
**หากต้องการพิมพ์รายงานสามารถคลิกที่ภาพ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สรุปสถานะ
เป้าหมาย
(จำนวน)
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข
  1. บริจาค ดวงตา และอวัยวะ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
 การพัฒนาและขยายบริการโลหิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  2. กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. มอบเครื่องอุปโภคฯแก่ผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(3)
  4. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 200,000 
(3)
 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  5. มอบเครื่องอุโภคบริโภคสนับสนุนการออกจังหวัดเคลื่อนที่ พอ.สว 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 162,000 
(1)
  6. สนับสนุนเงินและสิ่งของในการออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชนุเคราะห์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  7. สนับสนุนเงินและสิ่งของในการออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชนุเคราะห์ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  8. เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 160,000 
(1)
  9. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 30,000 
(1)
  10. ของขวัญชิ้นนี้แด่น้องผู้พิการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 100,000 
(1)
  11. สงเคราะห์ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 160,000 
(1)
  12. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดาร 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 209,330 
(1)
 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
  13. พัฒนาจิตอาสา สู้อาสาสมัครสภากาชาดไทย (หลักสูตรการช่วยชีวิตและความปลอยภัยทางน้ำ) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 300,000 
(2)
  14. การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(3)
  15. หลักสูตรการช่วยชีวิตและความปลอยภัยทางน้ำ วันที่ 7-9 พฤจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขยะลา (อำเภอเมืองยะลา) 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(1)
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
  16. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62
(2)
รายงานผลการประชุมไตรมาส 1 - 4