โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตอาสาสอน


2. ไม่เรียนรับผลประโยชน์หรือหวังผลตอบแทน


3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง


4. ไม่กระทบกับงานหรือภารกิจประจำ


5. อายุไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษลงทะเบียน