ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
รอสักครู่ กำลังโหลดฐานข้อมูล...

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้    เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
รอสักครู่ กำลังโหลดฐานข้อมูล...

หลักเกณฑ์การสมัครเป็นครูอาสาสอน


1. ประเภทของผู้สมัครเป็นครูอาสาสอน
 
2. ความรู้ความสามารถในการสอนหรือการถ่ายทอดให้ความรู้
 
3. ศักยภาพภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายในการสอน
4. สุขภาพและมีโรคประจำตัวที่มีผลหรืออุปสรรคต่อการเดินทางไปยังโรงเรียนเป้าหมายที่เป็นถิ่นธุรกันดาร
 

เลือกพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย 

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 โรงเรียนตามศักยภาพของผู้สมัคร)

   เพิ่มโรงเรียน
 ข้าพเจ้า ยินดีและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ กับทางสภากาชาดไทยเพื่อเป็นครูอาสาสอน ประกอบกับมีความพร้อมในการสอน ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาพักกลางวัน หรือเลิกเรียน หรือวันหยุดราชการ หรือในช่วงปิดภาคเรียน (อย่างน้อย 1 ไม่รวมเวลาเดินทาง) ส่วนเงื่อนไขที่มากกว่านี้ให้ตกลงกับครูประจำชั้น